Populaire sectoren

Privacybeleid

Klaar voor de energierevolutie?

Algemene voorwaarden DynaPods B.V. (KvK: 89508661),Hollandse Kade 27, 1391 JM, Abcoude

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen DynaPods en de wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of meer van de onderstaande bepalingen afwijken.

Artikel 2 Overeenkomsten

1. Overeenkomsten met DynaPods komen tot stand door schriftelijke bevestiging door DynaPods van de overeengekomen voorwaarden. Wijzigingen op een bestaande overeenkomst binden DynaPods slechts indien en voor zover zij schriftelijk overeengekomen zijn. 2. Aanbiedingen van DynaPods hebben een geldigheid van zeven dagen na het uitbrengen van de offerte, dan wel van een in de offerte genoemde afwijkende termijn.

Artikel 3 Levertijd

Levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van DynaPods, zolang de wederpartij de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan. 2. Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het haar niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. 3. De wederpartij komt jegens DynaPods in verzuim is zonder dat voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling vereist is. In dat geval is DynaPods bevoegd om de eigendommen van DynaPods terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die DynaPods toekomen.

Artikel 5 Verzekering

De wederpartij verplicht zich vanaf het moment van terbeschikkingstelling, de eigendommen van DynaPods te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan DynaPods.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of verrekening te geschieden bij af- of oplevering van het werk of op, een door DynaPods aangegeven, andere wijze en termijn. 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling (ten laste) van de wederpartij zijn de vorderingen van DynaPods op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 3. DynaPods heeft, jegens de wederpartij, steeds aanspraak op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Solarpods

1. DynaPods is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in de door haar geleverde prestatie. DynaPods is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 2. De aansprakelijkheid van DynaPods is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt, maar in ieder geval tot een bedrag ter waarde van de geleverde prestatie ex. BTW.

Artikel 8 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop DynaPods geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DynaPods niet in staat is de overeengekomen prestatie te leveren. 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 Verkoop en Garantie

Indien de door DynaPods geleverde zaak, door een derde werd geproduceerd, is de garantie van DynaPods altijd beperkt tot de garantietermijn en de garantievoorwaarden die door de producent van de zaak worden verstrekt. Indien mogelijk zal DynaPods in haar aanbieding melding maken van de geboden garantie. Op de werkzaamheden door DynaPods geldt een garantietermijn van drie jaar, te rekenen vanaf de afronding van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 10 Toepasselijk recht en forum Op alle door Solarpods gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is mede bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.